Privacyvoorwaarden

Inleiding
Dit zijn de privacy voorwaarden van Laboz Holding BV en haar dochters Laboz BV en Laboz Food BV, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62804618, 62806432 resp. 62809261. De voorwaarden hebben betrekking op de gegevensverwerking door Laboz Holding BV en haar dochters Laboz BV en Laboz Food BV door middel van het klantensysteem en de verwerkingen via onze website www.laboz.nl.

Laboz Holding BV en haar dochters Laboz BV en Laboz Food BV respecteren uw privacy en verklaren persoonsgegevens vertrouwelijk te zullen behandelen. Respect voor de privacy van (potentiële) klanten is voor Laboz Holding BV en haar dochters Laboz BV en Laboz Food BV het uitgangspunt bij al haar activiteiten. Laboz Holding BV en haar dochters Laboz BV en Laboz Food BV  zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de privacy voorwaarden en met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.
 
Omvang / doel verwerking persoonsgegevens
Laboz Holding BV en haar dochters Laboz BV en Laboz Food BV zullen de door u verstrekte persoonsgegevens gebruiken voor het uitvoeren van overeenkomsten en de voorbereidingen die daarvoor nodig zijn, voor de naleving van geldende regelgeving, het voorkomen van fraude en witwassen van geld, het onderhouden en uitbreiden van onze relatie met u (bijvoorbeeld door middel van direct marketing en nieuwsbrief). Het verstrekken van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te kunnen sluiten.

Rechtsgrond voor verwerking persoonsgegevens
Laboz Holding BV en haar dochters Laboz BV en Laboz Food BV hebben de volgende reden(en) voor het verwerken van de gegevens omdat: 
  • De verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
  • De verwerking in is noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang. Het gerechtvaardigd belang voor het verwerken van persoonsgegevens is in dit geval de verwerking die plaatsvindt binnen een klantrelatie, en voor direct marketing doeleinden.
Persoonsgegevens
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van u in ons bezit hebben of gebruiken voor de doeleinden zoals genoemd in deze Privacyvoorwaarden: 
  • Naam
  • Adres / woonplaats
  • Telefoonnummer
  • Emailadres
 
Adres en woonplaats betreffen hier uitsluitend het zakelijke adres.
 
Verzameling van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden gewoonlijk verzameld als u een account aanvraagt. Incidenteel kunnen Laboz Holding BV en haar dochters Laboz BV en Laboz Food BV ook persoonsgegevens verkrijgen uit andere bronnen. Uw gegevens worden verwerkt met behulp van onze IT systemen en deze geautomatiseerde informatie gebruiken wij om onze dienstverlening zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Bekendmaking van persoonsgegevens aan derden
Laboz Holding BV en haar dochters Laboz BV en Laboz Food BV kunnen uw persoonsgegevens binnen de gelieerde ondernemingen verstrekken, maar ook aan derden, waaronder partnerondernemingen en andere ondernemingen die betrokken zijn bij de verlening van onze diensten, ten behoeve van bovengenoemde doeleinden. Laboz Holding BV en haar dochters Laboz BV en Laboz Food BV zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken voor doeleinden die onverenigbaar zijn met de bovengenoemde.

Laboz Holding BV en haar dochters Laboz BV en Laboz Food BV zullen zich inspannen om ervoor te zorgen dat deze derden zich houden aan de beginselen van de privacy voorwaarden. Voor zover deze derden uw persoonsgegevens namens ons verwerken, zullen wij verlangen dat zij afdoende maatregelen nemen om de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens te waarborgen.

U dient zich ervan bewust te zijn dat Laboz Holding BV en haar dochters Laboz BV en Laboz Food BV niet verantwoordelijk zijn voor de privacy voorwaarden van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy voorwaarden en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

De bewaartermijn van uw persoonsgegevens.
Laboz Holding BV en haar dochters Laboz BV en Laboz Food BV zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is. Laboz Holding BV en haar dochters Laboz BV en Laboz Food BV bewaren uw persoonsgegevens gedurende een periode van zeven jaren* vanaf het moment dat de bewaartermijn gaat lopen ten behoeve van bovengenoemde doeleinden. 

Rechten
U heeft er recht op een overzicht van en informatie over de herkomst van uw persoonsgegevens te ontvangen. Ook heeft u het recht Laboz Holding BV en haar dochters Laboz BV en Laboz Food BV te verzoeken de persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien die gegevens onjuist, onvolledig of niet van belang zijn, of indien zij in strijd zijn met wet- en regelgeving. U heeft het recht om beperking van uw gegevens verwerking te vragen. Tevens heeft u het recht om uw persoonsgegevens op te vragen die wij van u hebben geadministreerd. U kunt schriftelijk contact opnemen met Laboz Holding BV en haar dochters Laboz BV en Laboz Food BV via info@laboz.nl of per brief naar Laboz, Apollo 11, 8448 CL Heerenveen.

Verder heeft u het recht kosteloos bezwaar te maken indien u geen prijs stelt op informatie over onze producten en diensten, die wij u van tijd tot tijd kunnen toesturen. Daartoe kunt u een e-mail sturen aan het onderdeel van Laboz Holding BV en haar dochters Laboz BV en Laboz Food BV waarmee u zaken doet of gebruikt maken van het adres dat u vindt in onze mailing aan u. Indien u van mening bent dat wij onvoldoende gehoor hebben gegeven aan uw verzoek dan kunt u hiervan een melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies voor managementinformatie
Op haar website kunnen Laboz Holding BV en haar dochters Laboz BV en Laboz Food BV  informatie verzamelen met behulp van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die door een website automatisch op uw computer worden geplaatst. De met behulp van die cookies verzamelde gegevens worden gebruikt voor het verbeteren van de technische nauwkeurigheid van de diverse internetpagina's en om deze website beter te laten aansluiten op de behoeften en wensen van de gebruiker. Als u cookies wilt uitschakelen kunt u in uw browserinstellingen automatische acceptatie uitzetten. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van onze website beïnvloeden.

Wijziging van de Privacy voorwaarden
Laboz Holding BV en haar dochters Laboz BV en Laboz Food BV kunnen deze Privacy voorwaarden zonder schriftelijke vooraankondiging wijzigen en bijwerken. Wij adviseren u de verklaring regelmatig door te lezen om op de hoogte te blijven van die wijzigingen.

Contact
Indien u vragen heeft over de privacy van uw persoonsgegevens kunt u schriftelijk contact opnemen met Laboz Holding BV en haar dochters Laboz BV en Laboz Food BV via info@laboz.nl of per brief naar Laboz, Apollo 11, 8448 CL Heerenveen.